VAN KITZ, GIOĂNG KHÔNG AMIANG, VAN ĐIỆN TỪ, DÂY TẾT CHÈN